L’Aqua de Màrs (Aguas de Março)

(Musica: Antônio Carlos Jobim - testo dialettale Paolo Milzani)

L’è Paol l’è Piero, i è un pó töcc i sancc

A dì le orasiù, sa deènta piö gràncc

L’è ‘l ciél che sa ‘nfósca, somèa la not

Ma vègnérà ‘l sul, a cridiga o no.

I è dò scàgne una tàola, la toàia stiràda

El föch la stüa, l’è una pèla de lègna

L’è una zèrla postàda, la bögàda l’è fada

El carèt sóta ‘l portėch, la caràta giöstàda

 

I è le tènde col vènt, che sa möf en de l’éra

Un bicér de gropèl, fèsta de primaéra

L’è l’udùr dela stàla, l’è la tèra bagnàda

Da l’àqua de Màrs, l’è zà bèla ėnsulnàda.

 

L’è un pè, l’è un pàs, l’e una cursa ‘n del ciós

fa la lègna ‘ndel bósch, cantà una tiratera

L’è una Ave Maria, l’è un ótra cansù

A fa ‘l bàgn en del fiöm, màma che tentasiù

 

L’è la pipa del nóno, una stória cöntàda

L’aròst de mėśdé, la polènta brüzàda

L’è ‘l frèt l’è ‘l càld, l’è la mèsa cantàda

I è dò góse dal ciél, la campàna stunàda

 

L’è una sèsta de pès, l’è la pèsca dal Cés

L’è una nùs de majà, bèla sèca da un pès

L’è la légna söl föc, l’è la carne salàda

La fiaschèta de vì, el biròch sö la stràda

 

L’è ‘l vistìt dela fèsta, la fèsta de piàsa

L’è una fónna e chisà se la s’è mai spuśàda

El piöf i è dò góse, i e dé piö, ma va là

El tompèsta da màt, ghè la lüs che va vià

 

Sarà l’àqua de Màrs a burlà zò dal ciél

A bagnàga la tèra e la tèra a fa bèl.

L’è una córda l’è un pàl, l’è una bàla de fé

L’è un spì né la ma, le saàte söi pè

 

Sarà l’àqua de Màrs a burlà zò dal ciél

A bagnàga la tèra e la tèra a fa bèl.

 

L’è Paol l’è Piero, i è un pó töcc i sancc

E a dì le orasiù, sa deènta piö gràncc

El piöf i è dó góse, l’è un bèl temporàl

Sa fa l’arcobaléno, l’e un quàder de ardà

 

Sarà l’àqua de Màrs a burlà zò dal ciél

A bagnàga la tèra e la tèra a fa bèl.

Pàl, préda, lègna, égna, 

sòch, rùér, tròcoi, pìgna,

Vàs, lòsa, gèra, órt,

Nèdra, àca, àśén, bò

 

Sarà l’àqua de Màrs a burlà zò dal ciél

A bagnàga la tèra e la tèra a fa bèl.

 
 
La Piàsa (Corcovado)

Musica: Antônio Carlos Jobim - Testo dialettale Paolo Milzani

 

Quàta zènt pàsa de ché

Zà a bunùra töcc i dé

Ghè vérgù che vé a pasà zornàda

Tra vidrìne e giornalér

I gà fàt un bèl mestér

Che ma piasarès pò abitàga

Ma mìa ‘l quìndés de febrér

 

Ché sa vèd éndó gh’è ‘l Dòm

I gà dàt a’pò un bèl nòm

Quàlche forestér ì vé a vardàla

I vé a rinfrescàs el gós

I ga a’pò spüdàt adòs

Pò ì ga fàt parì de gnènt

Ma và a capìga argót, che bröta zènt

 

L’è isé che gira ‘l mónd

E vègne a’pò a se stó delóns

Isé giösta per fà una spasezàda

E chèi che i era tristi

I va vià un pó piö felìci

Nei dé de fèsta ghè a’pò i sunadùr

A portà un pó de pàce e un pó de amùr

 
Tristèsa e Malinconìa (Chega de saudade) 
Musica: Antônio Carlos Jobim - Testo dialettale Paolo Milzani

 

Màma che tristèsa,  da chèsta guèra no

só mìa se turnaró 'ndré 

Dìga a la mé bèla, che fó una guèra

Ma che lo mìa ulìda mé

 

Me só mìa quànt só delóns 

De càsa e a pensàga 

Ma ve adòss una tristèsa

En fónd al cör e malinconìa che

Ma strèns el cör

Sa strèns fino a fa màl

 

Ma àla mé età, àla mé età

Gha völ la vita, gha völ la gioia 

De córer de cantà mà néla mà con lé

E quai bazì che ga darèse sö la bóca 

 

Éndaróm chèi quàter stràss 

Che góm teóm 

Una bèla càsa grànda

Endó nàga a stà

‘ndo nàga a fa un angilì

Precìs a té 

Con töta la bélèsa che ta ghét

 

Teóm la càsa la piö

Grànda la piö bèla ta edarét

 
Stunàt (Desafinado)Musica: Antônio Carlos Jobim - Testo dialettale Paolo Milzani


Ta ma dìśét che 

Só un puninì stunàt
Ta mal dìśét pò a se gó gnemó cantàt
Sará che l'è mìa sèmplice
Cantà chèsta cansù 

L'è mìa cùlpa mé
Se só un pó zó de ùs

Come néla vita
Ghè degl' àlcc e bàs
En déla mé vita
Ie piö tàncc i bàs
Gó mài vìt fürtüna
Ma só contentàt

Chèsta l'è mé càsa
E chèsto l'è 'l mé capitàl
Gó mài ciapàt al lòt
Gó sèmper tribülàt
Per mèter vià dù sólcc
Gó piantàt lé apò de fömà
Fó töt de per mé cönt

Senśa fa niènt de màl
Gó mitìt la fàcia e a ólte gó sbagliàt

Forse té ta pòdét gnàc'emmaginàt
Quànto bé ta òie mé
Da quànd che t'hó 'ncuntràt
L'è mìa un màs de fiùr
Le mìa con quàlche bèl regàl
L'è a cantàt una cansú
Che pàrla al cör
E a mitìga un pó de sentimènto
L'è a cantàt una cansú e pasiènsa
Se gó ànche un pó stunàt

 
Gingì (Dindi)
(Musica: Antônio Carlos Jobim - testo dialettale Paolo Milzani)

Ciél, che grànd l’è l’ciél
Con chèi nìgoi che và e che pasa lezér
Ma ‘ndo narài... no me so mìa ‘ndo ì và...
El Vènt, che parla à le fòje,

El cönta dò stórie énventade al momènt,

E una poeśìa töta per té, per mé....

 

Oh Gingì,

Set che ‘n töta la vìta gó ìt sul un òm
Ma ta mét mìa cridìt,
Crèdem Gingì

Caro Gingì

E se un dé, Gingì
Ta garèset de pàrter
Fo prèst à mitìm el piö bèl dei vistìc

Vègne con té
Caro Gingì

La vita l’è un cantér mài finìt de pensér
E a dàga un bèl culùr mandóm vià i dispiazér

 

Ta sét té, Gingì
La piö bèla carèsa che mabes tocàt néla vita Gingì
Resta con mé
Caro Gingì 

 
L’àlba (É preciso perdoar) 

musica: Carlos Coquejo, Alcyvando Luz - Testo dialettale Paolo Milzani

 

Ah...

L'àlba l'è un grànd bèl momènt

Con chèl'ària a sifulà

El viöla nel capèl

L'udùr de mé fradèl

L'umbrìa del Signùr

Sömèa la fì del ciél

 

L'àlba l'è 'l pö bèl momènt

L'è 'l cunfì tra nòt e dé

El dé che sa fa grànd

La lüna che sparés 

El sul che böta un öcc

E mé che só zà 'n pé

 

Quàta bélèsa che ghè

Néla nòt che la völ mìa nà vià

Quàta bélèsa nel dé

Che völ nàsér e fa ègnér el ciàr 

 

E isè

L'è precìsa töcc i dé

L'àlba la sa mèt de mès

Per póc pó la và vià

la ciàma  un pó de zènt

La squàrcia zó la nòt 

Comìncia un àltér dé

 
Mé bèla pütìna (Garota de Ipanema)

(Musica: Antônio Carlos Jobim - testo dialettale Paolo Milzani)

Dórma mé bèla pütìna

Ta cöntaró chèla

De chèl che l'è ulàt 

Fina 'nsìma a una stèla

En bànda a la lüna 'l sa spècia 'nél màr

 

Se olóm cambià chèsta stória

ta 'n cönte amò giöna

ghe n’è isè tànte che só a memória

de bèle zögàde che 'nsèma góm fàt 

 

Ah... Quànd ta sìet picinìna

Oh... Da la sera a matìna

Mé te tignìe la manìna

Quànt de nòt ta saltàet nel mé lèt

Töi tré sìem amò piö contèncc

 

E adès che ta vàrde isé grànda

e la vita che pàsa

Un pó 'ntimidìda ma  piéna de gràśia

Fo finta che 'l tép el s'è come fermàt

 

Mé che té tó isé ulìda

Ta sìet apéna apéna nasìda che

Ta sercàet el me còl per tacàt a zügà

 

Pò tó ardàt a deénta grànda

A creser bèla e sèmper en gàmba

Entàt che ta petenàe piàn piàno  i caèi

 

Oh... Quànd ta sìet picinìna

Ah... Da la sera a matìna

Mé ta tignìe la manìna

Quànt de nòt ta saltàet nel mé lèt

Töi tré sìem amò piö contèncc 

 

Adès che ta vàrde isé grànda

E la vita che pàsa

Un pó 'ntimidìda ma  piéna de gràśia

Fo finta che 'l tép el s'è come fermàt

 
L’è zà ùra  (Izaura)

(Musica Herivelto de Oliveira Martins - Testo dialettale Paolo Milzani)

Ahi ahi ahi l'è zà ùra 

No, pòdé mìa férmam

Pėrchè a càśa ta sét come i fà

I spèta un pó

e pò i vé a sercàm

Pòde mìa ėncàntam

 

E sé ì ma càta con té

Na à saì che i disará

A chèst'ùra só dé léna

A trà ėsèma de disnà

Sei carino e molto bon

Ch’él sa pöl mìa contestàl

E anche se ma piànz el cör

Mé gó pròpe de scapà

Ma che tribülà

 
La Bianchìna (L'aviatrice)

Paolo Milzani Antonella Ruggiero Silvio Pozzoli

Che splendùr ma vàrda che bélèsa

La mé bianchìna e gìre töta Brèsa

A bélaśe sènsa ìga frèsa

Sènsa ìga pensér

 

La cönsöma póc e nóm de léna

Sènsa fadìga rìe pò ’n Madaléna

Pàrte la matìna e tùrne a séna

Sènsa ìga pensér

 

La benedisiù

Per du 'nnamuràcc

Che völ nà de lóns

E fa un bèl viàs

Fino 'ndó che 'l ciél

El culùra ‘l màr

Che sodisfasiù

Mai fermàs

 

L'hó compràda lìa talmènte bèla

Nöa de fiàma e sènsa gnènt che bàla

E l'hó pagàda quasi töta 'nsèma

Per mia ìga pensér

 

La benedisiù

Per du 'nnamuràcc

Che völ nà de lóns

E fa un bèl viàs

Fino 'ndó che 'l ciél

El culùra ‘l màr

Che sodisfasiù

Mai fermàs

 
Una nota apéna (Samba de uma nota so)

(Musica: Antônio Carlos Jobim - testo dialettale Paolo Milzani)

 

L'è mìa asé una nota apéna

Per fa bèla una cansù

A zontàghéna amò giöna

Sàlta fóra argót de bù

Tipo chèsta un pó pö àlta

Mia tròp vàlta sét che mé

Gó la ùs che sùna bàsa

Pröa a cantà e va aànti té

 

L'è mìa 'l nömer déle note

Che fa una cansù l'è chèl che dìze

O che ta dìzét

Quàta zènt che pàrla

e che ciciàra töt el dé ma che fa rìdér

ma pròpe rìdér

 

Mé alùra fo tendènsa

E dise töt chèl che ma é ’n mènt

Póche note de parvènsa

L’è un pó "indi" e va töt bé

E beàta l'ignorànsa

E töcc chèi che fa rumùr

Mé adès ma tìre 'n bànda

E fo sunà i sunadùr

 

L'è mìa asé una nota apéna

Per fa bèla una cansù

E a zontàghéna amò giöna

Sàlta fóra argót de bù

Tipo chèsta un pó pö àlta

Mia tròp vàlta sét che mé

Gó la ùs che sùna bàsa

Pröa a cantà e va aànti té

 

L'è mìa 'l nömer déle note

Che fa una cansù l'è chèl che dìze

O che ta dìzét

Quàta zènt che pàrla

e che ciciàra töt el dé ma che fa rìdér

ma pròpe rìdér

 

Mé alùra fo tendènsa

E dise töt chèl che ma é ’n mènt

Póche note de parvènsa

L’è un pó "indi" e va töt bé

E beàta l'ignorànsa

e töcc chèi che fa rumùr

Me ades nó nél mé lèt

E buonanòt ai sunadùr